کد مطلب: 96900 تعداد بازدید: ۱۳۰

معاونت پژوهش موسسه آموزش عالی حوزوی نورالزهرا(س) زنجان برگزار کرد

برگزاری نشست تخصصی- کلامی مراتب وجود انسان از منظر آیت الله جوادی آملی

سه شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۵۸:۲۵
در راستای برگزاری سلسله نشست های کاربست یافته های پایان نامه های سطح 3، اولین نشست تخصصی- کلامی موسسه آموزش عالی حوزوی نورالزهرا(س)، تحت عنوان" مراتب وجودی انسان از منظر آیت الله جوادی آملی" ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ20 مهرماه، توسط سرکار خانم شامی دانش آموخته سطح3 کلام واستاد حوزه،برگزار شد.

در راستای برگزاری سلسله نشست های کاربست یافته های پایان نامه های سطح 3، اولین نشست تخصصی- کلامی موسسه آموزش عالی حوزوی نورالزهرا(س)، تحت عنوان" مراتب وجودی انسان از منظر آیت الله جوادی آملی" ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ20 مهرماه، توسط سرکار خانم شامی دانش آموخته سطح3 کلام واستاد حوزه،برگزار شد.

سرکار خانم شامی در ابتدای نشست ضمن بیان  چرایی انتخاب عنوان پایان نامه به تفاوت عمده ی دیدگاه این حکیم متاله در ارائه ی تعریف منطقی از انسان اشاره کرده افزودند:"آیت الله جوادی آملی،به عنوان فیلسوف صدرایی و مفسر معاصر قرآن کریم،با مبانی فلسفی و قرآنی به بررسی مراتب وجودی انسان پرداخته اند.و از آنجایی که ایشان حقیقت وجود انسان را "حی متاله مائت" می داند. لذا در تعریف خویش صرفا بعد مادی و ناطق بودن آدمی را لحاظ نکرده اند.لذا ایشان انسان را به جای انسان ناطق،"حی متاله" تعریف می نمایند."

این مدرس حوزه در ادامه افزودند:" از منظر آیت الله جوادی آملی مراتب وجودی صرفا به مادی و مثالی و عقلی خلاصه نمی شود و انسان های کامل مراتب مادی، مثالی وعقلی را طی کرده و به مرتبه الهی می رسند... بر اساس این دیدگاه حیات واقعی و حقیقی انسان که همان "حیات متالهانه" است، دارای آثار و نتایج نظری و عملی است.

در پایان ایشان ضمن اشاره به آثار حیات متالهانه از منظر آیت الله جوادی آملی فرمودند:"عبودیت و بندگی خداوند توسط انسان،رسیدن به مقام انسان کامل،خلیفه الهی شدن، متخلق به اخلاق الهی شدن،متجلی شدن صفات ذاتی و فعلی خداوند وتقوا و پرهیز از گناهان است ازآثار حیات متالهانه است."

خانم شامی در پایان ضمن پاسخ گویی به برخی سوالات مطرح شده در زمینه ی نقاط عطف این دیدگاه اشاره مجدد به تفاوت های مبانی انسان شناسی آیت الله جوادی آملی، موضوعاتی چون بررسی بایسته های زندگی متالهانه از منظر آیت الله جوادی آملی با توجه به مراتب وجودی انسان،جایگاه انسان در قوس صعود و نزول از منظر آیت الله جوادی آملی و بسیاری ازین دست موضوعات را جهت انجام پایا ن نامه های آتی مناسب دانستند.