نمايش منو
آخرین مطالب
کد مطلب: 12145 تعداد بازدید: ۶۵۵

آفرینش عالم از دیدگاه مکتب تفکیک

چهارشنبه ۹ مهر ۱۳۹۳
یکی از مباحثی که مورد بررسی و تحقیق اهل تفکیک قرار گرفته و در باب آن اظهار نظرهایی کرده اند، بحث از آفرینش جهان است. از آنجا که ایشان قواعد فلسفی را در می کنند، راهکار خود را بر همین نقطه بنیان می افکنند و با رد بحث سنخیت علت و معلول، در ابتدا دیدگاه فلسفی را رد می کنند، سپس دیدگاه خود را در این باب ارائه می دهند.
نویسنده : داود قرجالو و خدایار خانی
 
تحقیق و واکاوی در خصوص آفرینش جهان ونحوۀخلقت آن، همواره اندیشه آدمیا ن را به خود مشغول نموده و می نماید. نقطۀ آغازین آفرینش و اشاره به مراحل آن، بسیار مبهم و همراه با احتمالاتی ضعیف می باشد. خیلی از اندیشمندان در قبال آفرینش و نحوۀ آفرینش سکوت اختیار می کنند و آن را – به اصطلاح فلسفی- از امور خردگریز تلقی می نمایند. بدین معنا که اگر اندیشمند را تشبیه به ماهیگیر، و عقل اندیشمند را به تورِماهیگیری تشبیه نماییم، هر وقت که این ماهیگیر، تورش را پرتاب می کند، این بحث در تورِ ماهیگیر گرفتار نمی آید. یکی از مباحثی که مورد بررسی و تحقیق اهل تفکیک قرار گرفته و در باب آن اظهار نظرهایی کرده اند، بحث از آفرینش جهان است. از آنجا که ایشان قواعد فلسفی را ردّ می کنند، راهکار خود را برای از همین نقطه بنیان می افکنند و با ردّ بحث سنخیت علت و معلول، در ابتدا دیدگاه فلاسفه را انکار و سپس دیدگاه خود را در این باب ارائه می دهند. نوشتار حاضر می کوشد تا با نگاهی بر اصلی ترین آثار طرفداران این مکتب اشاره ای بر دیدگاه اهالی مکتب تفکیک نماید.